top of page
Chess Game

Servicii

MANAGEMENT STRATEGIC

Sunteți aici:
Management strategic
Accesează și:
Fonduri europene
Management financiar
Dezvoltare organizațională 
Consultanță în management
Resurse umane
Licitații
Management de proiect

Aplicarea principiilor managementului strategic la nivelul mediului de afaceri românesc constituie o practică relativ recentă, extinsă în special odată cu pătrunderea pe piața românească a companiilor multinaționale și a societăților transnaționale, care au contribuit, prin intermediul transferului de know-how, la o profesionalizare intensă a proceselor de management desfășurate la nivelul companiilor autohtone.

Odată cu intensificarea concurenței pe cvasi-totalitatea piețelor, competiția între agenții economici este purtată din ce în ce mai mult în sfera strategiilor și politicilor, unde companiile încearcă să implementeze sisteme și tehnici moderne de management, capabile să le confere un avantaj competitiv semnificativ în raport cu principalii competitori existenți pe piață. Experiența noastră în domeniul managementului strategic ne recomandă ca fiind o echipă competitivă de consultanți, capabili să oferim beneficiarilor o viziune dinamică și obiectivă asupra pieței pe care aceștia operează.

Avem capacitatea de a furniza informații critice și de a le analiza dintr-o perspectivă multicriterială, astfel încât să contribuim la fundamentarea unui proces decizional bazat pe informație completă și la generarea unor modele de business perfect adaptate contextului instituțional și culturii organizaționale existentă la nivelul clienților noștri. Beneficiind de expertiza a 5 persoane licențiate în managementul organizației și de competențele a  2 doctori în științe economice, specializați în domeniul Management, Synesis Partners oferă clienților săi organizaționali consultanță pentru implementarea celor mai moderne sisteme de management și sprijină procesele manageriale și decizionale din cadrul organizației prin intermediul unor studii și analize de business cu impact strategic, ce vizează macromediul competitiv al organizației.

Serviciile noastre în domeniul managementului strategic includ:

Strategii studii
Chess Game

Management strategic

STRATEGII, STUDII

Principiile de bază ale elaborării unei strategii coerente de dezvoltare și ale practicării unui management strategic performant au la bază realizarea unui echilibru între mediul intern al organizației (proprietari, manageri și angajați) și mediul extern al acesteia (concurenți, clienți și furnizori). Stakeholderii interni definesc misiunea, viziunea, și elementele de cultură organizațională ale organizației, în timp ce stakeholderii externi exercită presiuni asupra organizației, astfel încât interesele legitime ale acestora să fie satisfăcute la cel mai înalt nivel.

Chiar și în cazul companiilor de dimensiuni mari, cu o vastă tradiție în domeniul managementului strategic, există o serie de obstacole a căror manifestare este foarte intensă în special odată cu pătrundere pe noi piețe și a căror depășire este mai facilă în momentul în care companiile apelează la consultanți specializați. Dintre aceste obstacole amintim inerția organizațională, rezistența la schimbare și barierele culturale, a căror gestiune internă implică timp și resurse, erodând astfel eficiența economică a companiei.

Sunteți o companie a cărei dezvoltare s-a produs foarte rapid, în virtutea unor conjuncturi ale pieței, și acum doriți să vă consolidați statutul și poziția competitivă pe piață? Aveți deja o viziune clară asupra viitorului afaceri și ați dori să o formalizați și să o transmiteți și angajaților, clienților și/sau concurenților Dumneavoastră? Doriți să accesați noi piețe (externe) și aveți nevoie de o identitate strategică realizată în mod profesionist? Sunteți o companie străină, nou-pătrunsă pe piața din România și vă doriți ca adaptarea la mediul de afaceri românesc să se realizeze rapid și fără șocuri culturale majore?

Abordarea noastră

Experiența acumulată până în prezent ne permite nu numai să furnizăm asistența și expertiza necesară elaborării strategiei de dezvoltare a organizației, dar să și realizăm aliniamentul strategic între diferitele componente ale strategiei și să întreprindem acțiunile necesare pentru redefinirea sau consolidarea identității strategice a  organizației, astfel încât această să fie aliniată tendințelor internaționale și să poată genera avantaj competitiv, atât pe piețele interne, cât și pe piețele externe.

Cunoaștem în amănunt atât particularitățile mediului de afaceri românesc, putând facilita adaptarea în plan managerial a companiilor pe piețele autohtone, cât și cerințele strategice necesare pentru accesarea pieței europene comune, având capacitatea de a vă consilia în direcția identificării acelor surse de avantaj competitiv durabil pe care companie Dumneavoastră le poate dezvolta pe piața pe care își desfășoară activitatea.

Serviciile noastre

elaborarea / actualizarea strategiei de dezvoltare a organizației

elaborare strategii diferențiate pentru unități de afaceri (Business Unit Strategies)

întocmirea și/sau alinierea la standardele de calitate europene a strategiilor de dezvoltare locală (SDL) pentru beneficiari publici

definirea identității strategice a organizației (misiune, viziune strategică, elemente de cultură organizațională)

furnizarea de consultanță în vederea realizării aliniamentului strategic între companiile din cadrul holdingurilor sau grupurilor de firme

furnizare de soluții profesionale de management strategic în domeniul fuziunilor și achizițiilor

furnizarea de consultanță în vederea realizării aliniamentului strategic între departamentele organizației

furnizarea de consultanță în direcția identificării surselor de avantaj competitiv și a valorificării acestora

Alte informații de interes
Chess Game

Management strategic

PLANIFICARE STRATEGICĂ

Planificarea constituie prin natura sa un proces strategic. Dificultatea planificării constă în faptul că previziunea piețelor și a dezvoltării unor afaceri nu rezidă niciodată numai în aplicarea unor modele matematice de previziune sau de optimizare liniară. O activitate profesionistă de planificare strategică utilizează elemente de psihologia consumatorului, de fiscalitate, de economie generală, de managementul riscului și de previziune macroeconomică pentru a anticipa cât mai exact dinamica companiei pe o perioadă de timp.

Implementarea strategiei organizației are la bază o abordare top-down, prin intermediul căreia elementele de viziune managerială sunt transmise și implementate la nivelul departamentelor constituite la nivelul societății, sub forma planurilor și politicilor funcționale. În funcție de specificul organizației unele arii funcționale prezintă o importanță strategică mai ridicată decât altele, însă există și o serie de priorități comune tuturor organizațiilor care își desfășoară activitatea într-un mediu dinamic și competitiv, și anume: optimizarea costurilor, gestionarea mai eficientă a resurselor companiei, redresarea economică și financiară după investiții masive sau după incidente soldate cu pierderi pentru societate, asigurarea securității datelor și informațiilor critice pentru organizație, etc.

Vă doriți o analiză și o optimizare a costurilor generate de afacerea Dumneavoastră, realizate în mod profesionist și obiective? Aveți nevoie de măsuri concrete de reducere a costurilor? Vă doriți o imagine realistă asupra perspectivelor de dezvoltare pe care le are afacerea Dumneavoastră pe termen scurt, mediu și lung? Doriți ca fiecare departament din cadrul companiei Dumneavoastră să cunoască exact care sunt obiectivele sale și să le îndeplinească în corelație cu strategia globală a organizației?

Abordarea noastră

Echipa noastră este conștientă de faptul că scopul oricărei afaceri este acela de a genera beneficii economice, motiv pentru care întotdeauna procesul de planificare strategică începe cu analiza costurilor organizației și cu identificarea unor modalități realiste de optimizare a acestora. Din experiența noastră anterioară am constatat faptul că în orice companie există câteva surse de costuri care nu au legătură cu desfășurarea afacerii de bază, însă care erodează în mod constant profitul organizației. Pentru fiecare dintre acestea, am dezvoltat soluții de optimizare, care prevăd, printre atele, outsourcingul anumitor activități, renegocierea contractelor de furnizare pentru utilități, redimensionarea cheltuielilor administrative, identificarea și reducerea pierderilor, eficientizarea energetică, etc. Majoritatea soluțiilor noastre nu implică costuri suplimentare pentru organizație, iar cele care implică, reprezintă de fapt investiții cu un termen de recuperare foarte rapid.

Ulterior optimizării costurilor, considerăm că este important ca fiecare departament al companiei să cunoască strategia globală a acesteia, să aibă propriul buget și propriile obiective și să fie evaluat pentru capacitatea de a le îndeplini. Prin urmare, credem cu tărie că pentru fiecare departament trebuie elaborată o politică sau un plan strategic de desfășurare a activități, având ca orizont de referință 1 an calendaristic.

Procesul de planificare strategică presupune în egală măsură și analiza și evaluarea personalului, în vederea determinării gradului de încărcare, evaluării compatibilității dintre cerințele posturilor și titularii acestora și dimensionării corespunzătoare a sarcinilor, competențelor și responsabilităților fiecărui titular de post.

Serviciile noastre

planificarea strategică a dezvoltării organizației

elaborarea / actualizarea politicilor funcționale (politica de personal, politica IT, politica de aprovizionare, politica de vânzări, politica de marketing, etc.)

implementarea planurilor de optimizare a costurilor organizației

elaborarea planurilor de redresare economică și financiară a organizației

implementarea planurilor de redresare economică și/sau de reorganizare a activității

Alte informații de interes
Planificare strategică
Chess Game

Management strategic

SISTEME DE MANAGEMENT

Succesul unei afaceri depinde în mod decisiv, printre altele, de alegerea celui mai adecvat sistem de management, în raport cu specificul organizației, cu caracteristicile personalului angajat și cu așteptările implicite și explicite ale principalilor stakeholderi ai organizației. Prin sistem de management înțelegem orice formă clasică sau inovativă de coordonare și organizare a activităților și proceselor unei organizații, astfel încât acestea să devină convergente unui scop fundamental urmărit de stakeholderii companiei.

Implementarea și utilizarea consecventă a unui sistem de management (fie că sunt aduse în discuție sistemele clasice (managementul calității, managementul mediului, etc.), cele complexe (managementul prin obiective, managementul prin excepții, managementul pe baza centrelor de profit) sau cele inovative (sisteme de management și fluxuri de procese personalizate pentru fiecare client), constituie principala modalitatea de consolidare a stabilității organizaționale și de optimizare a proceselor interne, având, totodată, un impact semnificativ în ceea ce privește inclusiv responsabilizarea personalului, reducerea consumurilor, reducerea sau eliminarea redundanțelor, filtrajelor și distorsiunilor informaționale, structurarea autorității pe niveluri ierarhice, etc.

Vă doriți ca organizația Dumneavoastră să devină un model de organizare, flexibilitate și responsabilitate? Aveți convingerea că disciplina și principiile aplicate în mod responsabil reprezintă modalitatea optimă de guvernare a afacerii Dumneavoastră? Vă doriți să instituiți un set de reguli precise, cu o finalitate economică clară, care să fie unanim cunoscute și aplicate de către toți angajații Dumneavoastră?

Abordarea noastră

Compania noastră dispune de capacitatea de a aborda într-o manieră integrată procesul de implementare a sistemelor de management, într-o succesiune logică de etape, ce includ: prezentarea avantajelor și limitelor fiecărui sistem de management, identificarea celui mai adecvat sistem de management, în funcție de așteptările stakeholderilor și de elementele de specificitate ale organizației, conceperea, proiectarea și implementarea sistemului, instruirea personalului cu privire la modul de aplicare a sistemului de management, facilitarea proceselor de tranziție la noul sistem și diminuarea rezistenței la schimbare.

Simultan, putem realiza actualizări și particularizări ale unor sisteme deja existente, precum și optimizări ale acestora. Periodic, echipa noastră de consultanți realizează monitorizări ale rezultatelor obținute cu ajutorul sistemului implementat și identifică soluții de perfecționare a acestuia, astfel încât să asigure în egală măsură satisfacția angajaților și a echipei manageriale, dar și îmbunătățiri semnificative în planul performanțelor economico-financiare. Scopul nostru este ca prin sistemele implementate, să asigurăm o profesionalizare a proceselor de management desfășurate la nivelul clienților noștri, și să contribuim la sporirea eficienței și eficacității cu care clienții noștri operează pe piețele de profil.

Serviciile noastre

implementarea sistemului MBO (management prin obiective)

implementarea sistemului MBP (management prin proiecte)

implementarea sistemului MBPC (management pe baza centrelor de profit)

implementarea sistemelor de management al calității conform standardului ISO 9001

implementarea sistemelor de management al mediului conform standardului ISO 14001

implementarea altor sisteme de management

actualizarea documentațiilor aferente sistemelor de management al calității si mediului

Alte informații de interes
Chess Game

Management strategic

INVESTIȚII

La nivel macroeconomic investițiile constituie motorul creșterii economice. La nivel microeconomic, investițiile reprezintă influxuri de numerar în capitalul unei organizații, ce îi permit acesteia să se dezvolte, să acceseze noi piețe, să realizeze un aliniament tehnologic și strategic în raport cu concurenții săi. În unele cazuri, investițiile, susținute de o intensă și productivă activitate de cercetare-dezvoltare pot constitui resursele necesare realizării unui salt tehnologic generator de avantaj competitiv durabil pentru organizație.

Investițiile sunt de regulă complexe, și au o pronunțată dimensiune strategică. Investițiile sunt afectate de riscuri. care pot fi anticipate sau nu, motiv pentru care necesită planuri de contingență. Investițiile depind de o mare diversitate de variabile, față de care manifestă o senzitivitate mai mare sau mai mică. Investițiile, aproape întotdeauna, au impact și în plan social, și în plan ecologic. Nu în ultimul rând, orice demers investițional presupune un cost de oportunitate, motiv pentru care definirea parametrilor principali ai investiției (costuri, venituri estimate, termen de recuperare, rate de rentabilitate, etc.) este esențială în procesul de estimare a rentabilității investiției.

Doriți să investiți în dezvoltarea afacerii Dumneavoastră și aveți nevoie de opinia unor profesioniști în domeniu? V-ar fi de folos un punct de vedere obiectiv cu privire la șansele de succes ale afacerii Dumneavoastră? Aveți nevoie de un tablou complet al alternativelor decizionale pe care le puteți adopta cu privire la investiția Dumneavoastră.

Abordarea noastră

Suntem conștienți de faptul că sursa investițiilor este reprezentată, de regulă, de profitul organizației, pe care asociații aleg să îl utilizeze în speranța ca în viitor, acesta va genera beneficii economice mai ridicate decât dacă ar opta pentru repartizarea sa sub formă de dividende în prezent. De aceea, înțelegem importanța dimensionării corecte a parametrilor de cost și a cash-flow-ului unei investiții. Echipa noastră acordă o importanță critică analizei cost-beneficiu, ca instrument de evaluare a rentabilității și profitabilității unei investiții, dar și analizei de senzitivitate, ca instrument de identificare a variabilelor critice care pot afecta iremediabil venitul net actualizat al investiției.

Totodată, experiența echipei noastre, acumulată pe parcursul a peste 50 de proiecte de investiții ne permite să evaluăm în mod corect care sunt riscurile reale la care este expusă o investiție și totodată să identificăm modalități de contracarare a acestora, astfel încât impactul manifestării lor asupra parametrilor investiționali să fie minim. Abordarea noastră constă în analiza detaliată și amănunțită a contextului în care se va desfășura investiția, a perspectivelor acesteia de a genera valoare adăugată suplimentară pentru client, dar și în analiza indicatorilor de eficiență economică. Toate analizele sunt realizate pe bază de date și informații concrete, cu fundament statistic, obiectivul nostru fiind acela de a prezenta clientului o imagine cât exactă și obiectivă asupra ideii sale de dezvoltare a afacerii.

Tocmai pentru că și noi investim timp, sentimente și resurse alături de clientul nostru, și pentru că plasăm interesul acestuia în prim plan nu ezităm să ne facem cunoscute rezervele, ori de câte ori acestea există cu privire la șansele de succes ale unei investiții.

Serviciile noastre

furnizarea de consultanță în vederea stabilirii politicii investiționale a organizației

analiza multicriterială a variantelor investiționale pe baza metodei costului de oportunitate

elaborarea documentațiilor tehnico-economice de fundamentare a proiectelor de investiții (studii de fezabilitate, analize cost-beneficiu, devize, analize de risc, analize de senzitivitate, analize economice, analize financiare, etc.)

analiza indicatorilor de eficiență economică a investițiilor curente și viitoare (RIR, VNA RBC)

Alte informații de interes
Sisteme de management
Investiții
Chess Game

Management strategic

REPROIECTARE MANAGERIALĂ

Există diferențe semnificative în plan managerial în ceea ce privește conducerea afacerilor de dimensiuni mici, comparativ cu managementul afacerilor de dimensiuni mari. Nu întotdeauna fluxurile și procesele desfășurate în cadrul organizației evoluează în același ritm cu organizația în sine, de cele mai multe ori creșterea numărului de angajați și a cifrei de afaceri determinând o dezvoltare haotică, nestructurată și neoptimizată a companiilor. Există situații frecvente în care organizații cu performanțe economice satisfăcătoare prezintă dezechilibre majore în ceea ce privește încadrarea cu personal, în sensul că structura de personal este optimală pentru volumul de activitate, însă repartizarea angajaților pe departamente este aleatorie, existând arii funcționale unde personalul este supraaglomerat, și arii funcționale unde încărcarea este subunitară.

Eliminarea acestor situații este posibilă cu ajutorul unui proces de reproiectare organizațională, care comportă  câteva etape distincte: auditarea organizației la nivelul tuturor celor 5 componente ale sistemului de management (organizatorică – posturi, funcții, departamente, relații ierarhice, etc.; decizională – decidenți și mediul ambiant decizional; informațională – informații, fluxuri, circuite informaționale, canale de comunicare, mijloace de tratare a informației; metodologică – sisteme, metode și tehnici de management utilizate în mod curent în cadrul organizației; resurse umane – interviuri individuale cu toții angajații societății); identificarea proceselor cheie ale organizației, identificarea și proiectarea fluxurilor de lucru și de comunicații și stabilirea modului de vehiculare a informațiilor, echilibrarea ponderilor și nivelurilor ierarhice, cu optimizarea structurii de personal și reproiectarea propriu-zisă.

Intenționați să consolidați autoritatea pe niveluri ierarhice în cadrul companiei Dumneavoastră? Apreciați că există deficiențe de comunicare și de transmitere a informațiilor între angajați și între aceștia și structurile de conducere? Personalul angajat nu își cunoaște sarcinile, competențele și responsabilitățile și nici care sunt circuitele de comunicare în organizație, pentru soluționarea unei probleme?

Abordarea noastră

Abordarea noastră în ceea ce privește reproiectarea organizațională a unei companii pornește de la intenția fermă a factorilor de conducere de a institui un set de reguli și principii unanim acceptate, cunoscute și respectate de către întreg personalul organizației.Întotdeauna procesul de reproiectare pornește cu un audit organizațional, pe parcursul căruia sprijinul echipei de management este esențial, întrucât pe baza informațiilor colectate în această etapă se fundamentează întregul set de măsuri adoptate ulterior în procesul de reproiectare organizațională.Întotdeauna recomandăm clienților noștri să inițieze acest demers de reproiectare în momentul în care afacerile pe care le conduc intră în etapa de maturitate, întrucât un proces de reproiectare necesită stabilitate și timp de acomodare pentru întreg personalul organizației.

O reproiectare organizațională trebuie să aibă un punct de pornire (care poate fi reprezentat de un departament sau o arie funcțională), însă este esențial ca până la final să fie cuprinsă organizația în integralitatea sa, cu excepția cazului în care la nivelul organizației este funcțional un sistem de management pe baza centrelor de profit, și atunci reproiectarea se poate realiza numai la nivelul centrului respectiv.

O componentă esențială a metodologiei noastre constă în organizarea, în etapa de audit, a unor întâlnirii cu toții angajații implicați în derularea unui flux, anterior reproiectării acestuia. Dincolo de elementele de percepție colectate cu ocazia acestor interviuri, este esențial ca persoanele responsabile cu operaționalizarea fluxului respectiv să aibă un rol (fie el și consultativ) în ceea ce privește noul model de organizare.

Serviciile noastre

efectuarea misiunilor de audit organizațional în scopul diagnosticării organizației și fundamentării procesului de reproiectare managerială

reproiectarea sistemului de management al organizației și a principalelor sale componente

revizuirea și actualizarea fluxurilor și procedurilor de lucru

Alte informații de interes
Reproiectare
Chess Game

Management strategic

ALTE STUDII STRATEGICE

Există anumite categorii de informații, a căror necesitate de cunoaștere derivă din viziunea managerială instituită la nivelul fiecărei organizații. Caracterul strategic al unui studiu derivă din potențialitatea sa de a genera avantaj competitiv durabil și de a fi utilizat în procesul de fundamentare a strategiei organizației.

xxxxcvv  

Abordarea noastră

Echipa noastră tratează cu responsabilitate și discernământ fiecare solicitare a clienților noștri și înțelege să aplice cele mai stricte reguli deontologice și de confidențialitate în elaborarea documentelor cu caracter strategic solicitate de către clienții noștri. Totodată, în procesul de elaborare a oricărui studiu strategic păstrăm trasabilitatea informațiilor, astfel încât fiecare informație să poată fi verificată direct la sursa de la care a fost preluată.

xccccc

Serviciile noastre

elaborarea studiilor de piață în vedere poziționării strategice a organizației

elaborarea studiilor de percepție a cetățenilor privind administrația publică locală/centrală

elaborarea studiilor de percepție a clienților cu privire la organizație

elaborarea studiilor de segmentare strategică a pieței

elaborarea analizelor structurale și funcționale și a studiilor tematice cu impact strategic

Alte informații de interes
Alte studii
Sunteți aici:
                   Management strategic
Accesează și:
                   Fonduri europene        Management financiar       Dezvoltare organizațională       Consultanță în management        Resurse umane         Licitații          Management de proiect
bottom of page